top of page

Regulamin świadczenia usług 

Jak świadczymy dla Ciebie usługi?

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług przez kancelarię prawną LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 110 (kod pocztowy: 31-323), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000981334, NIP: 9452258598, REGON 522532477 (dalej: „LAWWISE” bądź „Usługodawca”), w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), na skutek umów zawieranych z klientami (dalej: „Klienci”) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.lawwise.pl (dalej: „Strona internetowa”).

 

Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawnych przez LAWWISE. Zlecenie usługi za pośrednictwem Strony internetowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 1

Usługi

 

 1. LAWWISE świadczy na rzecz Klientów odpłatne usługi prawne w ramach pakietów wymienionych na Stronie internetowej w sekcji Lawwise+, dostępnej pod adresem: lawwise.pl/lawwiseplus, w tym: BUSINESS+, IN HOUSE+, LAUNCH+ oraz IP+, których szczegółowy zakres wraz z określeniem wynagrodzenia należnego Usługodawcy zawarto Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Usługi”). Wybór odpowiedniego pakietu Usług uzależniony jest od swobodnej decyzji Klienta oraz jego faktycznych potrzeb. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia oferowania poszczególnych pakietów usług.

 2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usług, jest odpowiednio: 

  1. nieprzerwany dostęp do Internetu, zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies i Java Script, dostęp do poczty elektronicznej, program do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF, .doc, .docx, .xlsx, 

  2. podanie przez Klienta wszelkich danych wymaganych w interaktywnym formularzu dostępnym na Stronie internetowej, umożliwiającym zlecenie Usług w ramach odpowiedniego pakietu, 

  3. współdziałanie z Usługodawcą w trakcie świadczenia usług prawnych, w szczególności przesłanie autentycznych, kompletnych oraz aktualnych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone wcześniej Usługodawcy informacje, wyjaśnienia lub dokumenty są nieprawdziwe albo niekompletne. Usługodawca ma prawo przyjąć, że przesyłane przez Klienta informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty są autentyczne, kompletne oraz aktualne,

  4. udzielenie radcy prawnemu lub adwokatowi LAWWISE odrębnego pełnomocnictwa procesowego lub materialnoprawnego, jeżeli jest to konieczne do należytego wykonania zlecenia przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe świadczenie Usług wskutek podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub sprzecznych informacji w trakcie wypełniania interaktywnego formularza dostępnego na Stronie internetowej oraz podczas świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe świadczenie Usług wskutek nieprzesłania przez Klienta autentycznej, kompletnej i aktualnej dokumentacji. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za zwłokę powstałą wskutek braku niezwłocznego dostarczenia przez Klienta wskazanych powyżej informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, nawet jeżeli Usługodawca nie zwrócił się o ich podanie.

 4. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta interaktywnego formularza umożliwiającego zlecenie Usług w ramach odpowiedniego pakietu stanowi ofertę zawarcia Umowy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia złożonego przez Klienta z ważnych powodów lub wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

 6. Świadczenie Usług przez LAWWISE rozpocznie się po łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) prawidłowego wypełnienia i przesłania interaktywnego formularza umożliwiającego zlecenie Usług za pośrednictwem Strony internetowej, (ii) pozytywnego przetworzenia płatności miesięcznego Wynagrodzenia należnego Usługodawcy zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem Usług, a także (iii) potwierdzenia przez Usługodawcę skutecznego zlecenia Usługi i przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę w formie wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (dalej: „Umowa”).

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie internetowej, Usługodawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środku służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej.

 8. Usługodawca uprawniony jest do podejmowania czynności w ramach przekazanej sprawy bez uzyskania uprzednio zgody Klienta, jeżeli uzna to za niezbędne ze względu na interes Klienta. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o podjęciu bądź dokonaniu takiej czynności.

 

§ 2

Okres obowiązywania, płatności

 

 1. Umowa świadczenia usług prawnych zawierana jest w formie subskrypcji na czas oznaczony jednego (1) miesiąca i rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc, dopóki Klient nie zdecyduje się na jej anulowanie. Klient upoważnia LAWWISE do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. LAWWISE będzie pobierało miesięczne wynagrodzenie według kwoty odpowiadającej wybranemu przez Klienta pakietowi Usług, określonego szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, każdorazowo powiększonej według obowiązującej w danym momencie stawki podatku VAT (dalej: „Wynagrodzenie”).

 2. LAWWISE ma prawo zmienić kwotę miesięcznego Wynagrodzenia z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc. Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta. W takim przypadku, Klient będzie miał możliwość anulowania subskrypcji i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego miesiąca subskrypcji według poprzedniej stawki Wynagrodzenia.

 3. W przypadku braku skutecznego przetworzenia płatności, LAWWISE ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta i świadczenie Usług lub anulować subskrypcję i wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za dokonanie zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

 4. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków) albo poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres: office@lawwise.pl, ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego miesiąca subskrypcji.

 5. LAWWISE zapewnia możliwość opłacenia Usług przy wykorzystaniu płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA (dalej: „System płatności”). Skorzystanie przez Klienta z Systemu płatności może wymagać akceptacji regulaminu dostawcy Systemu płatności.

 6. LAWWISE w każdym miesiącu wystawi Klientowi fakturę VAT i prześle ją na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, który wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 7. Koszty sądowe pokrywa Klient samodzielnie. Klient będzie uiszczał wymagane koszty sądowe  (w tym w szczególności zaliczki na biegłych lub opłaty tytułem wniesienia pozwu, apelacji i innych pism sądowych) w wysokości wskazanej przez LAWWISE, co jest niezależne od uiszczania przez Klienta Wynagrodzenia. Usługodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów sądowych, a w szczególności nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów sądowych z kwot uzyskanych przez Usługodawcę tytułem Wynagrodzenia. W związku z powyższym, wszelkie uchybienia w tym zakresie obciążają Klienta, na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę, w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, że nieuiszczenie przez Klienta wymaganych kosztów sądowych może spowodować negatywny dla Klienta wynik sprawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, powyższe koszty mogą zostać pokryte i udokumentowane przez Usługodawcę, a następnie przeniesione na Klienta.

 8. Klient zobowiązuje się pokryć opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa, a także wszelkie uzgodnione wcześniej koszty związane z prowadzeniem sprawy, w tym koszty zewnętrznych ekspertyz i opinii, tłumaczeń, koszty notarialne, podatki i opłaty lokalne, koszty przejazdów i noclegów, koszty sporządzania fotokopii, uzyskiwania odpisów, zaświadczeń, a także koszty przesyłek. Usługodawca nie jest zobowiązany do pokrywania powyższych kosztów i opłat, a w szczególności nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów i opłat z kwot uzyskanych przez Usługodawcę tytułem Wynagrodzenia. W związku z powyższym, wszelkie uchybienia w zakresie dodatkowych kosztów i opłat obciążają Klienta, na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę, w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, że nieuiszczenie przez Klienta uzgodnionych kosztów i opłat może spowodować negatywny dla Klienta wynik sprawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, powyższe koszty i opłaty mogą zostać pokryte i udokumentowane przez Usługodawcę, a następnie przeniesione na Klienta.

 

§ 3

Wypowiedzenie umowy

 

 1. LAWWISE uprawnione jest do anulowania subskrypcji i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub na koniec ostatniego opłaconego miesiąca subskrypcji w przypadku:

  1. korzystania z Usług przez Klienta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu;

  2. braku udzielenia pełnomocnictwa przez Klienta;

  3. wypowiedzenia pełnomocnictwa przez Klienta;

  4. wypowiedzenia pełnomocnictwa przez Usługodawcę w przypadku utraty zaufania do Klienta;

  5. wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego bądź Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej);

  6. w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 2. Jeżeli Usługodawca anuluje subskrypcję i wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, Klient uprawniony jest do proporcjonalnego zwrotu Wynagrodzenia za miesiąc, w którym Usługodawca anulował subskrypcję i wypowiedział Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Klient uprawniony jest do anulowania subskrypcji i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego miesiąca subskrypcji.

 4. W przypadku anulowania subskrypcji i wypowiedzenia Umowy, Usługodawca oraz Klient ustalają sposób kontynuowania współpracy nad aktualnie prowadzonymi sprawami. Usługodawca oraz Klient mogą ustalić również sposób kontynuowania współpracy nad nowymi sprawami, inaczej niż na zasadach subskrypcji określonej w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4

Reklamacje

 

 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania Strony internetowej lub sposobu świadczenia Usług przez LAWWISE, a także wszelkich innych skarg związanych ze świadczonymi Usługami, Klient może zgłosić stosowną reklamację pisemnie na adres: LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków) lub poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres: office@lawwise.pl.

 2. W reklamacji Klient powinien wskazać swoje dane, w tym imię i nazwisko lub firmę, adres do korespondencji, a także rodzaj i opis zaistniałego problemu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również treść żądania. LAWWISE zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedź w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na adres pocztowy Klienta lub adres poczty elektronicznej Klienta, z którego nadano lub wysłano reklamację. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się, że reklamacja  została uznana.

 3. LAWWISE zastrzega sobie prawo wystąpienia do Klienta o podanie dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawienie określonych informacji lub dokumentów, o ile jest to niezbędne lub pomocne dla skutecznego załatwienia reklamacji.

 

§ 5

Prawo odstąpienia

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego bądź osobą fizyczną dla której umowa o świadczenie usług prawnych ma bezpośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jednak nie ma dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie określonym powyżej w zdaniu pierwszym, uważa się, że reklamacja została uznana.

 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykonywanie Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Klient przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez LAWWISE. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyrażeniu zgody wskazanej powyżej w zdaniu pierwszym, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez LAWWISE do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu godzinowego spełnionego świadczenia oraz zakresu godzinowego i należnego Wynagrodzenia za wybrany przez Klienta pakiet Usług.

 3. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. W takim przypadku Umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, przy czym LAWWISE może żądać zapłaty Wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu godzinowego spełnionego świadczenia oraz zakresu godzinowego i należnego Wynagrodzenia za wybrany przez Klienta pakiet Usług.

 4. Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W treści oświadczenia o odstąpieniu Klient powinien wskazać swoje dane, w tym imię i nazwisko lub firmę, a także adres poczty elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie na adres: LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków), formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej lub poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres: office@lawwise.pl.

 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, LAWWISE niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

Odpowiedzialność

 

 1. LAWWISE ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność LAWWISE będzie ograniczona do kwoty sumy ubezpieczenia wskazanej poniżej w ust. 5.

 2. LAWWISE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy w przypadku zlecenia przez Klienta, bez uzgodnienia z Usługodawcą, jakichkolwiek działań w związku ze sprawą powierzoną wcześniej Usługodawcy.

 3. LAWWISE zobowiązane jest do dochowania należytej staranności wynikającej z charakteru wykonywanych usług, nie odpowiada jednak za wynik sprawy.

 4. Klient oraz LAWWISE nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej, rozumianej jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia tj. katastrofy, pożary, wybuchy, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej i inne, które bezpośrednio uniemożliwiają w pełni wykonanie Umowy.

 5. LAWWISE oświadcza, że Partnerzy Usługodawcy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 110.000,00 EUR (sto dziesięć tysięcy euro).

 

§ 7

Poufność

 

 1. LAWWISE zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem poniższych informacji, które:

  1. stały się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego postanowienia przez LAWWISE; lub

  2. zostaną uzyskane przez LAWWISE z innego źródła niż Klient bez naruszenia przez LAWWISE oraz to źródło jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności; lub

  3. zostaną ujawnione przez LAWWISE po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.

 2. LAWWISE zachowa poufne informacje Klienta, o których mowa powyżej, w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki zabezpieczające, jak te stosowane przez LAWWISE w stosunku do własnych informacji poufnych.

 3. LAWWISE zachowuje prawo do ujawnienia informacji poufnych wobec swoich pracowników lub współpracowników, dla których taka wiedza jest niezbędna dla realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem zobowiązania tych osób do zachowania poufności.

 4. LAWWISE zachowuje prawo do ujawnienia informacji poufnych również w przypadku otrzymania decyzji, bądź orzeczeń, wydanych przez właściwy organ lub sąd zawierających żądanie ujawnienia informacji poufnych Klienta w całości lub w części, przy czym LAWWISE zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do:

  1. natychmiastowego powiadomienia Klienta o otrzymaniu takiego żądania oraz jego okolicznościach;

  2. podjęcia na życzenie Klienta prawnie dostępnych kroków w celu ograniczenia zakresu żądania ujawnienia informacji poufnych lub odmowy jego spełnienia.

 

§ 8

Dane osobowe

 

Przetwarzanie danych osobowych przez LAWWISE odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz z Polityką prywatności dostępną pod adresem: lawwise.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 9

Prawo właściwe

 

Umowa oraz wszelkie stosunki prawne i spory z niej wynikające lub z nią związane, w tym dotyczące zawarcia Umowy, jej ważności i skuteczności lub interpretacji poszczególnych postanowień Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej bez odwoływania się do jakichkolwiek norm kolizyjnych oraz norm prawa obcego.

 

§ 10

Dochodzenie roszczeń

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. wniosku o rozpoznanie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji pod adresem: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

  2. wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

  3. pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  4. za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 2. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby LAWWISE na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

 

§ 11

Kontakt

 

Kontakt Klienta z LAWWISE może odbywać się poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: office@lawwise.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej, korespondencyjnie pod adresem: LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków) lub telefonicznie pod numerem: (+48) 601 539 564 oraz (+48) 662 230 811.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca lub Klient nie są uprawnieni do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony Umowy pod rygorem nieważności.

 2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy (w tym niniejszego Regulaminu) nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień. Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych postanowień innymi postanowieniami wywołującymi taki sam lub możliwie najbardziej zbliżony skutek gospodarczy dla obydwu stron, jaki wywołałyby postanowienia nieważne lub bezskuteczne.

 3. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu oraz jego załączników. Jeżeli taka zmiana ma zostać zastosowana do Umów zawartych przed zmianą i dotyczy zmiany warunków świadczenia Usług, Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi zmienionej treści Regulaminu lub załącznika nie tylko poprzez zamieszczenie go na Stronie Internetowej, ale również informując o tym Klienta za pomocą wiadomości e-mail. Zmieniony Regulamin wiąże strony Umowy zawartej przed zmianą, jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia udostępnienia go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient nie anuluje subskrypcji, co będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego miesiąca subskrypcji według poprzednich warunków świadczenia Usług.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego, a także postanowienia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PAKIETÓW

§ 1

Business+

 1. Pakiet usług prawnych Business+ jest dostępny w trzech wariantach:

  1. Business+ basic;

  2. Business+ standard;

  3. Business+ prestige;

  4. Business+ unlimited.

 2. W ramach pakiety Business+ prawnicy LAWWISE świadczą podstawową bieżącą obsługę prawną Klienta.

 3. W ramach pakietu Business+ basic Klient uprawniony jest do skorzystania z: 

  1. jednej godziny efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, w każdym miesiącu trwania subskrypcji;

  2. rabatu 5% na każdą dodatkową godzinę efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji;

  3. rabatu 5%, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji na usługi specjalistyczne, rozliczane ryczałtowo (przykł. reprezentacja przed urzędami własności intelektualnej), które nie są rozliczane godzinowo;

  4. priorytetowej obsługi, z maksymalnym 24 godzinnym czasem reakcji prawnika LAWWISE na zapytanie;

  5. dedykowanego opiekuna radcy prawnego lub adwokata LAWWISE.

 4. W ramach pakietu Business+ standard Klient uprawniony jest do skorzystania z: 

  1. dwunastu godzin efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, w każdym miesiącu trwania subskrypcji;

  2. rabatu 10% na każdą dodatkową godzinę efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji;

  3. rabatu 10%, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji na usługi specjalistyczne, rozliczane ryczałtowo (przykł. reprezentacja przed urzędami własności intelektualnej), które nie są rozliczane godzinowo;

  4. priorytetowej obsługi, z maksymalnym 24 godzinnym czasem reakcji prawnika LAWWISE na zapytanie;

  5. dedykowanego opiekuna radcy prawnego lub adwokata LAWWISE.

 5. W ramach pakietu Business+ prestige Klient uprawniony jest do skorzystania z: 

  1. dwudziestu sześciu godzin efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, w każdym miesiącu trwania subskrypcji;

  2. rabatu 15% na każdą dodatkową godzinę efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji;

  3. rabatu 15%, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji na usługi specjalistyczne, rozliczane ryczałtowo (przykł. reprezentacja przed urzędami własności intelektualnej), które nie są rozliczane godzinowo;

  4. priorytetowej obsługi, z maksymalnym 24 godzinnym czasem reakcji prawnika LAWWISE na zapytanie;

  5. dedykowanego opiekuna radcy prawnego lub adwokata LAWWISE.

 6. W ramach pakietu Business+ unlimited Klient uprawniony jest do skorzystania z: 

  1. pełno-etatowej efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, w każdym miesiącu trwania subskrypcji;

  2. rabatu 20% na każdą dodatkową godzinę efektywnie świadczonej usługi prawnej przez prawnika LAWWISE, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji;

  3. rabatu 20%, obowiązującego w czasie trwania subskrypcji na usługi specjalistyczne, rozliczane ryczałtowo (przykł. reprezentacja przed urzędami własności intelektualnej), które nie są rozliczane godzinowo;

  4. priorytetowej obsługi, z maksymalnym 2 godzinnym czasem reakcji prawnika LAWWISE na zapytanie;

  5. dedykowanego opiekuna radcy prawnego lub adwokata LAWWISE.

 7. W skład usług świadczonych w ramach pakietu Business+ nie wchodzą:

  1. Reprezentacja przed Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz innymi urzędami krajowymi własności intelektualnej;

  2. Reprezentacja przed sądami rejestrowymi.

 8. Wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę świadczenia usług prawnych przez prawnika LAWWISE wynosi (bez uwzględnienia rabatów) 250,00 zł + VAT.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków), office@lawwise.pl;

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usług prawnych;

 

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres korespondencyjny konsumenta(-ów):

– Adres poczty elektronicznej konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nowoczesna biała Struktura
bottom of page