top of page

Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane?

W LAWWISE dbamy, aby Twoje dane były przetwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, w sposób przejrzysty i poufny, dlatego przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”), dzięki której dowiesz się w jaki sposób i w jakim celu my i nasi partnerzy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakimi prawami w związku z tym dysponujesz. 

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób odwiedzających Stronę internetową lub Blog oraz korzystających z usług LAWWISE i odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez LAWWISE. Nie ma ona zastosowania do witryn lub usług należących lub udostępnianych przez inne podmioty. LAWWISE nie ponosi odpowiedzialności za treści lub standardy, regulaminy i polityki prywatności obowiązujące w ramach wszelkich witryn lub usług należących lub dostarczanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki znajdują się na Stronie internetowej lub Blogu.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Użytkownik”). Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia: „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „przetwarzanie”, „administrator danych”, „przetwarzający” oraz „organ nadzorczy” mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. 

Administratorem Strony internetowej i Bloga oraz administratorem danych osobowych jest LAWWISE Nakielny Stach Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 110 (kod pocztowy: 31-323) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział KRS pod numerem KRS 0000981334, NIP: 9452258598, REGON 522532477 („LAWWISE”).

adres korespondencyjny: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

e-mail: office@lawwise.pl

Gromadzenie danych osobowych

Wszyscy odwiedzający Stronę internetową lub Blog mogą korzystać z funkcji witryny dostępnych pod adresami: www.lawwise.plwww.lawwise.legal („Strona internetowa”), www.lawwise.pl/blog („Blog”), łącznie („Witryny LAWWISE”, „Witryny internetowe”). Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii („cookies”). Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych stron i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę internetową. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji, umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. 

Cele, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach:

 • do zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w zakresie świadczenia na rzecz Użytkownika usług prawnych;

 • w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych, dostarczaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych usługach, jak również do przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji; 

 • do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LAWWISE, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LAWWISE, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryn LAWWISE, poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju Witryn LAWWISE, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Ponadto LAWWISE może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryn LAWWISE.

 

Rodzaj danych jakie przetwarzamy

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych: 

-    imię (imiona) i nazwisko,

-    adres korespondencyjny, 

-    numer NIP i REGON, 

-    adres e-mail, 

-    numer telefonu, 

-    inne dane kontaktowe, 

-    nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,

-    numer rachunku bankowego.

 

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody

 

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów w celu oferowania, podnoszenia jakości oraz rozwoju naszych usług i produktów, komunikacji informacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (tj. zgodnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Przetwarzamy dane osobowe także na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z prawa (np. prawa rachunkowego lub podatkowego lub na żądanie udostępnienia danych osobowych właściwym organom zgodnie z prawem) (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy zawartej przez LAWWISE z Użytkownikiem dotyczącej świadczenia usług prawnych oraz podczas korzystania przez Użytkownika z Witryn LAWWISE, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów (co do zasady przez okres sześciu lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje konieczne dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. 

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z LAWWISE. 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Miejsce przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską). 

Podmioty, którym udostępniamy dane

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług hostingowych i płatniczych, dla zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze Stroną internetową lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. 

Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi IT, usługi finansowe - z zachowaniem wymogów tajemnicy zawodowej. 

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Jak chronimy Twoje dane?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę 1) aktualny stan wiedzy, 2) koszty wdrożenia, 3) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 4) ryzyko dla Ciebie. 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego), 

 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym. 

 

Uprawnienie do zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organunadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ewentualne zmiany w treści polityki prywatności

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie.

Futurystyczny korytarz
bottom of page